sofast–somaybe: Violet Chachki walking for Christan Cowan RTW…

sofast–somaybe:

Violet Chachki walking for Christan Cowan RTW S/S 2018 @ Indochine NYC on September 9, 2017. Photo: Aurora Rose/WWD